Regulamin Sklepu

SPIS TREŚCI
§. 1.POSTANOWIENIAOGÓLNE
§. 2. DEFINICJE
§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
§. 7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§. 9. PŁATNOŚCI I DOSTAWA
§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§. 11. REKLAMACJE 
§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze e-Sklepu TARG SYSTEM dostępnego pod adresem internetowym http://targ-system.pl
2. Sklep internetowy http://targ-system.pl jest prowadzony przez TARG SYSTEM Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya, 16, 02-013, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000619205, NIP 7010578632 i REGON 36449613400000.
Adres do korespondencji:
TARG SYSTEM Sp. z o.o., 02-013 Warszawa, ul. Lindleya, 16
Dane kontaktowe:
Adres poczty elektronicznej: targ.system@gmail.com
Numer telefonu: (+48) 782 504 503 (PL)
(+38) 050 373 21 10 (UA)
3. Operator Sklepu świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.
4. Regulamin określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
– wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
– zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
c)- warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d)- tryb postępowania reklamacyjnego.
§. 2 DEFINICJE
1. Operator Sklepu, Sprzedający– Operator e-Sklepu TARG SYSTEM, o którym mowa w §. 1 ust. 3 Regulaminu.
2. Klient, Kupujący– Przedsiębiorca, wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) w tym również instytucje takie jak szkoły czy urzędy.
3. Sklep–Sklep internetowy TARG-SYSTEM dostępny pod adresem internetowym http://targ-system.pl
4. Regulamin– Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
5. Konto Klienta– miejsce dostępne dla zarejestrowanych Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail bądź loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
6. Dni robocze– dni tygodnia od poniedziałku do piątku.
§. 3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony;
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze strony Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji;
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
4. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.
5. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail bądź login i hasło.
6. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
§. 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
a) Przeglądarkę internetową: Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b) Włączoną obsługę Java Script,
c) Aktywny adres e-mail.
2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies;
3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
§. 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając adres e-mail oraz hasło dostępu do konta. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie następujących danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży:
– Firma,
– Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
– Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
– Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
– Numer telefonu.
3. Po dokonaniu rejestracji i weryfikacji danych Klienta przez Operatora Sklepu na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłanawiadomość potwierdzająca aktywację konta. W szczególnych przypadkach Klient może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji odnośnie prowadzonej działalności pod kontem zakupów dokonywanych w Sklepie.
4. Podany przez Klienta adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany w celu informowania klienta odnośnie realizowanych zamówień.
5. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.
6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
– zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
– przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
– spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,
– dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
– wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
– wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu strony Sklepu.
7. Osoba kontaktowa dokonująca rejestracji Klienta ponadto może zostać poproszona o oświadczenie, że jest umocowana do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w jego imieniu Klienta.
8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Klienta zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Klienta. Dla skuteczności wypowiedzenia konieczne jest jego potwierdzenie w zwykłej formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Operatora. W przypadku otrzymania pisemnego potwierdzenia za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu. W braku otrzymania pisemnego potwierdzenia oświadczenie o wypowiedzeniu jest bezskuteczne.
9. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności na stronie Sklepu.
10. Decyzję o wypowiedzeniu umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 Operator podejmuje po weryfikacji prowadzonej z Klientem współpracy. Nie jest to proces automatyczny, decyzja nie ma wpływu na już zawarte, a jeszcze nie wykonane umowy sprzedaży.
11. Po otrzymaniu decyzji, o której mowa w ust. 10, Klient może się od niej odwołać w sposób wskazany w § 11.
12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
13. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
– Klient, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji na stronie Sklepu,
– cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania strony Sklepu,
– działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
– otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
– Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
– Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
– podane przez Klienta dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
– Klient nie spełnia założeń handlowych określonych przez Operatora, w szczególności nie prowadzi działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zam.).
14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Nie jest wymagane potwierdzenie dla skuteczności tego oświadczenia.
15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
16. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.
17. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 13 wynosi 14 dni.
§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu. Niektóre towary są produkowane lub sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta.
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedający oraz Kupujący.
3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym.
4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen, wycofanie towarów, odwołanie lub wprowadzenie zmian w akcjach promocyjnych nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji.
6. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie podmioty gospodarcze po wcześniejszej akceptacji firmy.
7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 11-14. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8 -14.
8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są pod nr (+48) 782 504 503 w dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00. Zamówienia składane e-mailem powinny zostać wysłane na adres: targ.system@gmail.com
9. Przy zamówieniach składanych w inny sposób niż przez Internet należy podać następujące dane:
– nr katalogowy produktu (model),
– nazwę produktu,
– ilość,
– cenę,
– imię i nazwisko,
– adres dostawy,
– telefon kontaktowy,
– sposób płatności.
10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
– zalogowania do Konta Klienta
– wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
– dodania ich do koszyka,
– wybrania sposobu zapłaty i dostawy.
11. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail w celu:
– zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
– zaakceptowania zamówienia z zastrzeżeniami tzw. modyfikujące przyjęcie oferty – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
– propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.,
– odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy
12. Modyfikujące przyjęcie oferty jest skuteczne jeżeli wymienione w odpowiedzi na ofertę zastrzeżenia nie zmieniają w sposób zasadniczy istotnych postanowień oferty.
13. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 12 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie producenta lub u dostawców Sklepu, zmiana ceny, itp.
14. Kontroferta, o której mowa w ust. 12 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 3 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (3 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
15. Wszystkie ceny towarów prezentowane na stronach Sklepu są cenami brutto.
16. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Dla wszystkich transakcji wystawiane są dowody zakupu w postaci faktury VAT.
17. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 11 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu będzie niemożliwe, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego.
18. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone dane Klienta są błędne lub nieprawdziwe, a wątpliwości tych nie udało się niezwłocznie usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.
19. Dostawa zamówienia realizowana od jednego do około pięciu tygodni od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, a w przypadku wyboru płatności pro forma – od momentu zaksięgowania się kwoty na rachunku Operatora, za wyjątkiem produktów wykonywanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie – w takim przypadku termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.
20. Zamówienia w niektórych przypadkach mogą podlegać dodatkowym rabatom i są ustalane indywidualnie przez Sprzedającego oraz Kupującego.
21. W niektórych przypadkach, możliwe jest zamówienie montażu u producenta – w takim przypadku warunki montażu są ustalane indywidualnie z producentem, za dodatkową opłatą, chyba że opis towaru stanowi inaczej.
§. 7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Operator dołoży wszelkich starań, aby strona Sklepu oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony Sklepu.
3. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego, wyłączenia niektórych funkcjonalności strony Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem zarejestrowanych Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
5. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
6. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem strony Sklepu treści bezprawnych.
§. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
3. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Operatora.
§. 9. PŁATNOŚCI I DOSTAWA
1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Kupującego obowiązuje cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto.
2. Kupujący może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedawcę sposobów płatności, w tym płatność:

  • Przelewem bankowym,
  • Online obsługiwaną przez firmę eCard S.A.

3. Dane do przelewu: TARG SYSTEM Spółkę z o.o., IDEA BANK, nr konta: 30195 0000 1200 6561 2927 60002.
4. W razie wyboru płatności przelewem bankowym Kupujący zobowiązany jest zapłacić za Produkty i koszt dostawy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Jeżeli Kupujący zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
5. Dokonując płatności przelewem bankowym w tytule przelewu należy podać indeks zamówienia nadany przez Sprzedawcę. W razie niepodania tego indeksu Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Kupującym. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu, Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie zostaje anulowane. Postanowienie ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.
6. Momentem zapłaty ceny jest moment uznania na rachunku Sprzedawcy.
7. W razie wyboru płatności online obsługiwanej przez firmę eCard S.A. dostępne formy płatności to:

  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  • ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Płać z Nordea (Nordea), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z PeoPay (Bank Pekao), Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), Płacę z Alior Sync (Alior Bank), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING  (ING Bank Śląski), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), iKO (PKO BP), Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A), Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A).

8. Wszystkie zamówienia wysyłane za pomocą firm kuriersckich (dostawama miejsce wg umowy) lub transportem producentów. Koszt przesyłki naliczany jest w zależności od wybranego asortymentu i indywidualnych ustaleń.
9. Darmowa wysyłka – w uzasadnionych wypadkach Sprzedający pokrywa koszty przesyłki.
10. Przy odbiorze Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, Klient zobowiązany jest w obecności osoby odpowiedzialnej za dostarczenie przesyłki otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Klienta nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp.  Klient zobowiązany jest w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód – uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sprzedającego u przewoźnika.
11. Po dostarczeniu towaru Operator Sklepu wystawia fakturę VAT.

§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
3. Klient potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
– oznaczenia identyfikujące Klienta,
– oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
– informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
– informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
8. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Operatora Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Operator Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
10. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem firmy Klienta.
11. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
12. Wraz z usunięciem Konta Klienta Operator Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
§. 11. REKLAMACJE
1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Każdy towar sprzedawany przez Operatora Sklepu jest fabrycznie nowy. Towar zakupiony w Sklepie jest objęty gwarancją producenta, chyba że z załączonych do towaru dokumentów wynika co innego. Odpowiedzialność Operatora Sklepu z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostaje wyłączona
3. Do zgłoszenia reklamowanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży czyli, Fakturę, oraz pismo reklamacyjne zawierające opis reklamacji oraz numer konta bankowego w przypadku gdy oczekiwany jest zwrot pieniędzy, a nie wymiana lub naprawa towaru. Zwrot należności z tytułu reklamacji dokonywany jest wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe.
4. Celem dokonania reklamacji należy: zawiadomić Operatora Sklepu o zamiarze złożenia reklamacji przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie.
5. W przypadku gdy, opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.
7. Zgłoszenie reklamowanego towaru należy przesłać na adres e-mail: targ-system@gmail.com załączając opis uszkodzenia, zdjęcia, skan lub zdjęcie dowodu zakupu.
8. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
9. Operator Sklepu zwraca koszty wysyłki w przypadku błędnej realizacji zamówienia (niezgodny z zamówieniem towar) oraz w przypadku uznania reklamacji.
10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wysyłany jest towar wolny od wad (na koszt Operatora Sklepu), towar uszkodzony jest naprawiany lub zwracana jest kwota pieniężna wynikająca z zakupienia towaru poprzez przekazanie kwoty na konto bankowe.
11. Kolorystyka zdjęć prezentowanych na stronach Sklepu może nieznacznie odbiegać od kolorystyki oryginalnych produktów. Różnice wynikające z różnych ustawień monitorów komputerów Klientów oraz parametrów technicznych monitorów Klientów oraz jakości zdjęcia nie mogą być podstawą reklamacji.
§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu.
4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
Regulamin obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2016r.